Innmarksbeite

Innmarksbeite er jordbruksareal som kan nyttast til beite, men som ikkje kan haustast maskinelt. Alt nytt innmarksbeiteareal skal godkjennast av kommunen før du kan få arealtilskot til det.

For at eit beite skal kunna få tilskot, skal arealet ha eit tydelig kulturpreg. Dette inneber at arealet skal ha grasrik og engliknande vegetasjon med minst 50% kulturgras og beitetålande urter. Det skal være rydda for kratt og hogstavfall slik at arealet er godt tilgjengeleg for beitedyr. 

Innmarksbeite kan godkjennes som spredeareal, dersom forholdene ligger til rette for det. Det er kommunen som godkjenner spredeareal.

Kontakt

Else Brit Helland Mæland
Landbrukskonsulent
Telefon: 51 79 31 27
Fann du det du leita etter?