Tilskot til rehabilitering av private hus

Ein kan søkja om tilskot til å dekkja meirkostnader ved rehabilitering etter antikvariske retningsliner.

Søknad 2022 med frist 19. apris
 

Hå kommune kan gi tilskot til rehabilitering av private hus innan kommunen. Summen som står til rådvelde for slikt tilskot vert talfesta i årsbudsjettet, p.t. kr. 150.000 pr. år. Hus og anlegg i verneklasse A og B skal prioriterast ved tildeling av tilskot. Ein skal og kunne gi tilskot til andre hus og anlegg ut frå vurderingar om kulturvern. Tildeling av tilskot vert gjort ein gong i året etter søknad. Søknadsfristen er i midten av april kvart år.

Søknaden må innehalde:

  • Namn på søkar
  • e-post
  • telefonnummer
  • skildring av planlagt arbeid
  • søknadssum
  • gards/bruksnummer og adressa til huset/ anlegget det gjeld
 
Søknad om tilskot kan sendast til: Hå kommune v/kulturvernavd., Håvegen 347, 4365 Nærbø. E-post: post.hgp@ha.kommune.no
 

Det finst elles ei rekkje støtteordningar for istandsetting av verneverdige bygningar og miljø. Desse kan endra seg noko frå år til år. Sjå Riksantikvaren Norsk Kulturminnefond  Rogaland fylkeskommune  Fylkesmannen i Rogaland