Tilskot til rehabilitering av private hus

Ein kan søkja om tilskot til å dekkja meirkostnader ved rehabilitering etter antikvariske retningsliner.

Hå kommune kan gi tilskot til rehabilitering av private hus innan kommunen. Summen som står til rådvelde for slikt tilskot vert talfesta i årsbudsjettet, p.t. kr. 150.000 pr. år. Hus og anlegg i verneklasse A og B skal prioriterast ved tildeling av tilskot. Ein skal og kunne gi tilskot til andre hus og anlegg ut frå vurderingar om kulturvern. Tildeling av tilskot vert gjort ein gong i året etter søknad. Søknadsfristen er i midten av april kvart år.

Søknaden må innehalde:

  • Namn på søkar
  • e-post
  • telefonnummer
  • skildring av planlagt arbeid
  • søknadssum
  • gards/bruksnummer og adressa til huset/ anlegget det gjeld
 
Søknad om tilskot kan sendast til: Hå kommune v/kulturvernavd., Håvegen 347, 4365 Nærbø. E-post: post.hgp@ha.kommune.no
 

Det finst elles ei rekkje støtteordningar for istandsetting av verneverdige bygningar og miljø. Desse kan endra seg noko frå år til år. Sjå Riksantikvaren Norsk Kulturminnefond  Rogaland fylkeskommune  Fylkesmannen i Rogaland