Kunngjeringar
Publisert 13.12.2019

Meiner du noko om landbruket i Hå? Kva tenkjer du om matproduksjon i framtida?

Hå kommune startar arbeidet med kommunedelplan landbruk. Planen skal leggja føringane for kommunen sin landbrukspolitikk framover.

Publisert 26.11.2019

Føremålet med ordninga er å motverke og/eller dempe konsekvensane av fattigdom hos barn og unge.

Publisert 08.11.2019

COWI meldar i samsvar med Lov om planlegging og byggesaksbehandling 
§ 12-8 om utvida planområde for igangsett arbeid med:
Detaljregulering for gang- og sykkelveg langs Dysjalandsvegen, frå Lerbrekkvegen
til Dysjaland, Hå kommune (planID 1193).
Det vert vist til tidlegare varsel om oppstart. 

Publisert 01.11.2019

Asplan Viak syner til tidligare varsling om oppstart for plan 1192 Detaljregulering for høgdebasseng på Håland.
På vegne av IVAR IKS varsler Asplan Viak endring og utviding av plangrense for etablering av nytt høgdebasseng på Håland.

  

Publisert 04.10.2019

Som følgje av klageavgjerd hjå Fylkesmannen i Rogaland blir planforslaget sendt ut til ny avgrensa høyring og lagt ut til offentleg ettersyn.
Planen vart godkjent i kommunestyret 13.12.2018, men dette vedtaket er oppheva av Fylkesmannen.

  
 

Publisert 04.10.2019

Arkitektkontoret Vest AS gjer med dette i samsvar med plan- og bygningslovas §12-8 og §12-11, melding om at følgande reguleringsarbeid blir sett i gang:
Plan 1190, detaljregulering av sambrukshus, bustader og torg, Nærbø sentrum
Hå kommune er oppdragsgjevar for planarbeidet. 

Det kunngjøres med dette og oppstart av forhandlingar om utbyggjingsavtale for det same
området, jf. pbl. § 17-4.  

Publisert 24.05.2019

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene på Jæren og Ryfylke.

Publisert 26.11.2018

Kommunedelplanen inneheld ei planbeskriving som seier noko om korleis me skal utvikla eit trygt, triveleg og tilgjengeleg sentrum. Sentrum skal bidra til identitet og må bygga vidare på eksisterande kvaliteter som stasjonsby, samtidig som me skal skapa noko heilt nytt.

Publisert 14.05.2018

Tirsdag 28. mai 2019 ble politikere, gjestebud og næringsliv de første som fikk se fremtidsbildene som MAD arkitekter har laget på bakgrunn av innspill fra innbyggerne.

Fann du det du leita etter?