Kunngjeringar
Publisert 04.10.2019

Som følgje av klageavgjerd hjå Fylkesmannen i Rogaland blir planforslaget sendt ut til ny avgrensa høyring og lagt ut til offentleg ettersyn.
Planen vart godkjent i kommunestyret 13.12.2018, men dette vedtaket er oppheva av Fylkesmannen.

  
 

Publisert 04.10.2019

Arkitektkontoret Vest AS gjer med dette i samsvar med plan- og bygningslovas §12-8 og §12-11, melding om at følgande reguleringsarbeid blir sett i gang:
Plan 1190, detaljregulering av sambrukshus, bustader og torg, Nærbø sentrum
Hå kommune er oppdragsgjevar for planarbeidet. 

Det kunngjøres med dette og oppstart av forhandlingar om utbyggjingsavtale for det same
området, jf. pbl. § 17-4.  

Publisert 27.09.2019

Utval for tekniske saker og næring i Hå kommune har i møte 26.09.2019 i sak 072/19 i UTN, godkjent at framlegg til detaljregulering for Mellemstrandmarka på Vigrestad, Plan-ID 971E-1, vert lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med § 12-10 i plan- og bygningslova. 

    

Publisert 25.09.2019

Sweco Norge AS, i samarbeid med Studio Hoh AS, gjev på vegne av Dalvegen Eiendom AS melding om at følgjande reguleringsarbeid vert starta opp i samsvar med plan- og bygningslova §§ 12-8 og 12-11.


    

Publisert 30.08.2019

I samsvar med Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
§ 12-8 vert det med dette meldt at det vert sett i gang arbeid med:
Detaljregulering for gang- og sykkelveg langs Fv. 44 Nordsjøvegen på Brusand, Hå
kommune (planID 1194). 

 

 

 

Publisert 24.05.2019

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene på Jæren og Ryfylke.

Publisert 26.11.2018

Kommunedelplanen inneheld ei planbeskriving som seier noko om korleis me skal utvikla eit trygt, triveleg og tilgjengeleg sentrum. Sentrum skal bidra til identitet og må bygga vidare på eksisterande kvaliteter som stasjonsby, samtidig som me skal skapa noko heilt nytt.

Publisert 14.05.2018

Tirsdag 28. mai 2019 ble politikere, gjestebud og næringsliv de første som fikk se fremtidsbildene som MAD arkitekter har laget på bakgrunn av innspill fra innbyggerne.

Fann du det du leita etter?