Kunngjeringar
Publisert 02.08.2019

Hå kommune varslar  oppstart av reguleringsendring D, for Plan 1119C Områdeplan for Bjorhaug, Nærbø Øst (del 2). Grunneigarar og naboar får eige brev. Planarbeidet kan påverka din eigedom.

 

 

 

Publisert 02.08.2019

Hå kommune varslar oppstart av reguleringsendring for Plan 1052 Reguleringsplan for Rv 44, parsell kryss ved Grødaland. Grunneigarar og naboar får eige brev. Endringa gjeld passeringslomme ved kryss Grødaland. 

 

 

 

Publisert 01.08.2019

I høve til plan- og bygningslova sin § 12-8 varslar Prosjekttil AS , på vegne av Bolig Partner Prosjekt Vest AS, oppstart av reguleringsplanarbeid med detaljregulering for Bøhagen - Sølvlia og Dyrsvoll, Hå kommune, Plan-ID: 1119-4.

 

 

Publisert 09.07.2019

I høve til plan- og bygningslova sin § 12-8 varslar Stav Arkitekter AS, på vegne av Castra Progressio AS, oppstart av reguleringsplanarbeid med detaljregulering for Camp Ogna i Hå kommune.

 

 

 

Publisert 28.06.2019

Kommunestyret i Hå kommune vedtok 20. juni 2019 å godkjenna planen.

 

Publisert 28.06.2019

I samsvar med Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
§ 12-8 vert det med dette meldt at det vert sett i gang arbeid med:
Detaljregulering for gang- og sykkelveg langs Dysjalandsvegen, frå Lerbrekkvegen
til Dysjaland, Hå kommune (planID 1193).

 

 

 

Publisert 28.06.2019

Prosjektil AS har på vegne av Grunn-service AS og Risa AS utarbeidet en samlet reguleringsplan for framtidige utvidelse av 2 eksisterande masseuttak på Friestad.
Kommunestyret (13.06.2019) og Utval for tekniske saker og næring (20.06.2019) har no godkjent planen, slik at den blir grunnlag for utbyggjing i området.

 

 

 

Publisert 28.06.2019

Kommunestyret i Hå vedtok i møte 13. juni, å eigengodkjenne planendring 1023B. Endringa kan påverke din eigedom. 

 

 

 

Publisert 24.05.2019

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene på Jæren og Ryfylke.

Publisert 26.11.2018

Kommunedelplanen inneheld ei planbeskriving som seier noko om korleis me skal utvikla eit trygt, triveleg og tilgjengeleg sentrum. Sentrum skal bidra til identitet og må bygga vidare på eksisterande kvaliteter som stasjonsby, samtidig som me skal skapa noko heilt nytt.

Fann du det du leita etter?