Samarbeidsutval (SU)

 

I lov om barnehagar § 4 Foreldreråd og samarbeidsutval, er oppnemning og praktisering av samarbeidsutval heimla. Samarbeidsutval skal sikra samarbeidet mellom heimen og barnehagen.​

Samarbeidsutvalet skal vere eit rådgivande, kontaktskapande og samordnande organ..... Barnehageeigaren skal syte for at viktige saker vert lagt fram for foreldrerådet og samarbeidsutvalet (§ 4 siste avsnitt).

Samarbeidsutvalet er sett saman av 2 (3) representantar frå foreldre/føresette og 2 (3) representantar frå tilsette. Styraren er sekretær for samarbeidsutvalet, og har møte-, tale- og forslagsrett. Kommunestyret oppnemnar ein representant for dei.

​Utvalet skal spesielt vere med å drøfte barnehagen sitt ideelle grunnlag og arbeide for å fastsette ein årsplan for den pedagogiske verksemda.

Lensmannsgarden SU
Lensmannsgarden SU
Samarbeidsutvalet 2017/2018 Oppgåve Representant for
Erik Helvik Leiar FAU
Birgith Tunheim Medlem Tilsette
Marit Hafver Medlem Tilsette
Evy Bore Varamedlem Tilsette
Grete Fedøy Halsne Sekretær Kommunen
Fann du det du leita etter?