FAU - Foreldrerådets arbeidsutval

FAU er foreldre og føresette sitt formelle organ til å uttale seg i saker som gjelder skulen.

Kvart trinn har ein representant i FAU. Kvart trinn har og ein vara som kan vere med på møta, men denne har kun stemmerett viss FAU-representant for trinnet ikkje er til stades. Desse vert valt på foreldremøte om våren før skuleåret har begynt, med unntak av 1. trinn som gjer sine val på hausten.

På første møte i nytt skuleår vel dei leiar, nestleiar og kasserar (og sekretær viss dei ønskjer det). Dei vel og 2 representantar til å sitte i SMU, og som regel er FAU-leiar ein av desse.

FAU har 2-4 møter pr. halvår, litt etter behov og tal på saker. Skulen hjelper til med innkalling, saksopplysningar og publisering av referat. Dersom ikkje anna er avtala deltek rektor på møta til FAU, men då utan stemmerett.

Eit vedtak i FAU er gyldig dersom det har fleirtal og minst 5 av 7 trinn er representerte på møtet.

FAU-representantar
Trinn Namn E-post
1. 

Elin Flattum Nilsen (3)

vara: Linn Lea (3)

elinelita@hotmail.com

linn.lea@gmail.com

2.

Cathrine Telstø Pedersen (2)

vara: Linn Mellemstrand (2)

cathrine.telsto@ha.kommune.no

linnhaland@hotmail.com

3.

Linda Tendenes (1)

vara: Marlen Auestad (1)

lindatendenes@outlook.com

auestadmarlen@hotmail.com

4.

Anne Torhild Ølberg 

vara: Øyvind K. Leidland 

olberganne@hotmail.com

oyvind@leidland.biz

5.

Carl Erik Aadnøy

vara: Bente Steinsland

calk@matboden.no

bentesteinsland@gmail.com

6.

Marlen Auestad

vara: 

auestadmarlen@hotmail.com

 

7.

Jane Njærheim

vara: Liv Berit Løge

jane.njaerheim@gmail.com

libekalo@yahoo.com

 

Leiar: Cathrine Telstø Pedersen

Nestleiar: Jane Njærheim

Kasserar: Carl Erik Aadnøy

Sekretær: Linda Tendenes

SU/SMU: Anne Torhild Ølberg og Marlen Auestad

Fann du det du leita etter?