Planarbeid

Kommunal planlegging

Kommunal planlegging seier både noko om korleis samfunnet, dei kommunale tenestene og kommunen sin organisasjon skal utviklast og korleis areala i kommunen skal brukast.

Arealplanlegging

Planlegging av arealbruk i kommunen skjer gjennom

  • kommuneplanen sin arealdel (som gjeld heile kommunen),
  • kommunedelplanar (for større område)
  • reguleringsplanar (detaljplaner for mindre område).

Samfunnsplanlegging

Planlegging av samfunnsutviklinga i Hå skjer gjennom

  • kommuneplanen sin generelle del
  • kommunedelplanar (for ulike områder av verksemda)
  • handlingsprogram og budsjett
  • ulike fag- og temaplanar.
Fann du det du leita etter?