Administrasjonen

Rådmannen har den overordna leiinga av kommunen si samla verksemd. Dette inneber at rådmannen har ansvar for å leggja til rette for og koordinere dei oppgåvene kommunen har ansvaret for, etter kommunelova.

I tillegg skal rådmannen sjå til at politiske vedtak vert gjennomførde og føre tilsyn med heile forvaltninga i kommunen.

For å løyse oppgåvene, har rådmannen knytt til seg 3 kommunalsjefar, personal- og organisasjonssjef, eigedomssjef og økonomisjef - saman utgjer desse leiargruppa.

Rådmannen si leiargruppe:
 

Anne Berit Berge Ims Rådmann

 

Markus Bjørnseth Personal- og organisasjonssjef

Bente C Iversen Økonomisjef

Arne Birkeland Eigedomssjef

Waldemar Pettersen Kommunalsjef opplæring og kultur Vigdis Monsen Austdal Kommunalsjef helse og sosialsaker Anne-Kristin Gangenes Kommunalsjef tekniske saker og næring
Fann du det du leita etter?