Samarbeidsutvalet (SU)

I lov om barnehagar § 4. Foreldreråd og samarbeidsutval, er oppnemning og praktisering av samarbeidsutval heimla. Samarbeidsutval skal sikre samarbeidet mellom barnehagen og heimen.

Korleis samarbeidsutval blir oppnemnd eller fungerer skil seg frå barnehage til barnehage. Nokre samarbeidsutval har hyppige møter, andre utval legg seg på eit minimum. Innhaldet varierer og ein del mellom barnehagane. Det er viktig å merke seg at barnehageeigar skal syte for at viktige saker skal leggast fram for samarbeidsutvalet. (§ 4, siste avsnitt i barnehagelova) SU har som oppgåve å vere eit rådgivande, kontaktskapande og samordnande organ.

Stokkalandsmarka SU
Verv 2019/ 2020 Mobil
Foreldregruppa
Leiar Marianne Sæland 91727175
Mariann Risa 92289987
Tone Waldeland 99516090
Ingrid H. Vold 95811514
Lene Mattingsdal 98471788
Personal
Therese Brattland
Maren Andreassen
Ingrid Sofie Haver
Anneth Frafjord
Fann du det du leita etter?