Historie

Den åpne jærkysten har til alle tider vært en fryktet kyststrekning, med mange skipsforlis og redningsaksjoner.
Før midten av 1800-tallet var sjøsikringen i Rogaland stort sett begrenset til lokale loser som bisto med navigasjonshjelp i enkelte farleder og havner. Merkingen og fyrbelysningen var svært mangelfull. Dette hindret og forsinket sjøfarten og gjorde den farefull.

Norge fikk sin første fyrdirektør i 1841. Dermed ble det lagt en plan for systematisk fyrbygging
langs kysten. I 1870 ble det nedsatt en sakkyndig komité for å vurdere situasjonen for fyrbelysningen
på strekningen mellom Ytre Oslofjord og Lindesnes. Komitéen, med fyrdirektøren i spissen, konkluderte med at det ikke var behov for flere fyrstasjoner på Sør-Østlandet.

Imidlertid ble det tilføyd «at der paa Jæderen paa den saakalte Rævetange ved Obristad bør anbringes et kystfyr
af 3die Orden med Blink hvert halve Minut.»

Bemerkningen ble tatt til følge og innlemmet i Stortingsproposisjonen året etter. Byggingen ble igangsatt omgående på tomt utskilt fra Hå prestegard, og fyret ble tent i 1873.

Fyret er bygget av granitt og ble fram til 1905 også brukt som bolig. Den første tiden var fyrlykta plassert i den vestre gavlen mot sjøen. Tårnet der lykta står i dag ble bygget av tyskerne i 1942 som et observasjonstårn under
okkupasjonen. Etter krigen ble fyrlykta montert i dette tårnet. I området rundt ligger det mange rester etter tyske
krigsanlegg.

Tåkeluren på Obrestad fyr er fra 1917. Den ble kalt «Studen på Obrest». Obrestad fyr er meteorologisk meldestasjon og har vært det siden 1918. I 1903 ble det bygget en flaggsignalstasjon med vaktstue og signalmast.

Fyrbetjeningen hadde flagg-kontakt med skip og kunne sende meldinger videre om ankomsttider. Flaggsignalstasjonen, også kalt «Signalen», ble revet i 1932.

• I 1987 ble fyret automatisert.
• I 1991 ble fyret avbemannet og Hå kommune overtok bygningene.
• I 2000 ble anlegget fredet.
• I 2006 ble eierskapet overført fra Kystverket til Hå kommune.

 

Hvem bygde fyrene?