Kulturvernpris

 

Hå kommune sin kulturvernpris blir delt ut annakvart år. Prisen skal gå til enkeltpersonar, lag, verksemder eller andre som har gjort ein særs verdfull innsats for kulturvern, bygningsvern og byggeskikk i kommunen. Prisen består av ein plakett og ei pengegåve, p.t. kr. 10.000.

 

I 2021 gjekk prisen til Søyland Skysstasjon. Frå juryen si grunngjeving: 

Huset har ein historie i Hå kommune sidan 1880-talet som tidlegare skysstasjon og landhandel saman med bustadhus på garden.

Eigarane gjorde valet å føra denne historia attende i den utvendige restaureringa. Dei sette seg godt og grundig inn i historia om alt huset har romma. Planar tok til i 2016 og i 2017 starta arbeidet som har gått fram til fullført restaurering no i 2021. Fagfolk har vore henta inn og ein har hatt god dialog med kommunen si kulturvernavdeling.

Eigarane har gjennomført arbeidet med entusiasme og stoltheit og har leita etter løysningar ned til minste detaljar. Ein ser døme på innbyggjarar som har gjort langt meir enn det ein kan forventa både nede på detaljnivå og det å setja seg inn i både slekta og del av kommunehistoria.

Les meir om huset og restaureringa i Jærbladet. 

 

Reglar for tildeling av kulturvernpris

Formannskapet har vedteke å oppretta kulturvernpris. Det skal vera eit tidsrom på minst to år mellom kvar prisutdeling.

Prisen kan vera eit diplom og ein pengesum. Pengesummen vert fastsett i årsbudsjettet.

Prisen kan gjevast til einskildpersonar, lag, verksemder eller andre utøvarar som har gjort ein særs verdfull innsats for kulturvern, bygningsvern og byggeskikk i kommunen.

Det vert oppnemnt ein jury som skal avgjera kven som skal få prisen. I dette arbeidet kan juryen sjølv søkja naudsynleg støtte frå faglege instansar/personar.

Juryen skal vera samansett av:
Leiar i utval for opplæring og kultur
Leiar i utval for tekniske saker og næring
1 medlem oppnemnd av formannskapet
Rådmannen er sekretær for juryen.

Ordføraren står for utdeling av prisen.

("Kommunale støtteordningar" pkt. 6, C)

 

Tidlegare mottakarar av Hå kommunes kulturvernpris
 

2021: Tor Henrik og Svanhild Søiland, Vidar og Johanne Njærheim Søiland. Eigarar av Søyland skysstasjon,
          våningshus bygd i 1888 (gbnr 03/02).
2019: Ola og Torill Ånestad. Eigar av et jærhus på Lerbrekk vestre, bygd i 1894. (gbnr 44/31).
2017: Gunleiv og Gunvor Risa. Eigar av et jærhus på Risa bygd i 1850. (gbnr 31/9).
2015: Asgaut Steinnes og Laila Luteberget. Eigar av sjøgard på Haver, Sirevåg bygd i 1908. (gbnr 89/2). 
2014: Lars Haarr - Eigaren av et jærhus frå 1840, Hårr, Nordsjøvegen 3373.
2013: Ingen pris.
2011: Nina Jensen og Jarle Henriksen - sveitserhuset "Dalheim".
2009: Ingebjørg og Per Ivar Wold - "Köhlerpaviljongen".
2007: Anne Lise Holmane Messmer - jærhus "Lars Elias-huset".  
2005: Båten M/B "Flink" v/sameiget.
2003: Lerbrekk gamle skulehus v/vennelaget.
2001: Audun Øyri og Ogna bondelag - "Folkeminne frå Ognaheiå".
1999: Berit og Svein Mikal Ødemotland – jærhus.
1997: Edvard Bjelland – jærhus.
1995: Solvor og Kjetil Nærland – jærhus.